Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Track Technologies B.V.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Track Technologies B.V., hierna (“Track”)  goederen en/of diensten van welke aard ook aan en/of met eindgebruikers of wederverkopers, hierna tezamen en afzonderlijk: (“Afnemer”) levert. Het een en ander betreft in ieder geval de Gebruikersovereenkomsten en licentieovereenkomsten van Track en haar Afnemers. Bij een voortgezette relatie tussen Track en Afnemer blijven deze algemene voorwaarden van toepassing en behoeven deze niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard.
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.    Toepassing algemene voorwaarden

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Track uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkende afspraken, later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers, vertegenwoordigers of agenten binden Track slechts, indien deze door Track schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Track zijn vrijblijvend, tenzij door Track schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Track opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Track haar aanbieding baseert.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal ter zake de vernietigde dan wel nietige bepaling zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het doel van deze bepaling.
 4. Track kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.
 5. Indien Track niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Track het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.    Overeenkomst, prijs en betaling

 1. Koopovereenkomsten tussen Track en Afnemer komen tot stand na schriftelijke orderbevestiging door Track, dan wel indien Track schriftelijk kenbaar maakt dat met de uitvoering is begonnen.
 2. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerteaanvraag verstrekte gegevens. De aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn gedurende veertien dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding, offerte of prijsopgave geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, enz. Indien na de opdrachtbevestiging in één of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaats vindt is Track gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 4. Afnemer is nimmer gerechtigd  tot verrekening en of opschorting voor zover Afnemer niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, zal Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn.
 6. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Afnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, alle kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, met een minimum van 15% van het totale verschuldigde bedrag.
 7. Indien op enig moment bij Track gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Track het recht, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Track, al dan niet opeisbaar van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen.

3.    Levering

 1. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn. Alle door Track genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Track bekend waren. Bij niet tijdige levering dient Afnemer Track schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Afnemer voor de levering een redelijke termijn van minimaal 30 dagen na ingebrekestelling dient aan te houden.
 2. De door Track gecommuniceerde uitingen zoals bijvoorbeeld folders, advertenties, brieven en e-mails zijn door Track naar beste weten opgesteld, maar zijn niet meer dan schattingen en benaderingen van de werkelijkheid. Slechts grote afwijkingen die de werking van de geleverde zaak buitengewoon nadelig beïnvloeden geven Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, in welk geval geen van beide partijen recht heeft op schadevergoeding.
 3. Track heeft het recht bestellingen van Afnemer te weigeren of niet uit te leveren, indien I) aanvaarding en/of uitvoering daarvan strijdig is met (nieuwe) wet- of regelgeving II) Afnemer in strijd met zijn verplichtingen jegens Track ingevolge enige overeenkomst of deze algemene voorwaarden handelt, en/of III) Afnemer onrechtmatig jegens Track handelt.
 4. Alle risico voor verlies en schade een het Product gekocht door Afnemer, gaat over op Afnemer op het moment van de start van het transport van het product naar Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.    Doorlevering

 1. Het, direct of indirect, doorleveren van de (gekochte) zaken aan niet-eindgebruikers is Afnemer uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Track.
 2. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord de gekochte zaken noch direct, noch indirect, te exporteren.
 3. Indien Afnemer in strijd handelt met de eerste twee leden van dit artikel heeft Track het recht om alle overeenkomsten met Afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden en alle leveringen te staken, zonder dat Afnemer het recht heeft op schadevergoeding, van welke aard ook. Tevens heeft Track het recht om opgelopen handels- en imagoschade op Afnemer te verhalen.
 4. In geval van doorlevering aan niet-eindgebruikers vrijwaart Afnemer Track, behoudens de garantieverplichting zoals opgenomen in de gebruikersovereenkomst,  welke ter hand is gesteld aan Afnemer en al dan niet gevoegd is bij de door Track te leveren dienst en/of zaak, voor alle aanspraken van deze niet-eindgebruikers, uit welken hoofde dan ook.

5.    Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Al de door Track geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Track gesloten overeenkomsten (van welke aard dan ook) is nagekomen. Het hier bedoelde eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
 2. Door Track onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd zaken te verpanden of enig ander al dan niet zakelijk recht daarop te vestigen.
 3. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Track eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door Track aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden, aan Track te cederen of  - naar keuze van Track - te verpanden.
 4. Indien Afnemer haar verplichtingen niet nakomt, is Track bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Afnemer of bij derden die de zaak voor Afnemer onder zich houden, weg te halen. Afnemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van het door Afnemer aan Track verschuldigde bedrag per dag (een dagdeel daaronder verstaand) dat Afnemer hiermee in gebreke is.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Track daarvan direct op de hoogte te stellen.
 6. Afnemer is verplicht: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de verzekeringspolis ter inzage te geven.
 7. Betalingen door Afnemer strekken steeds eerst ter voldoening van alle door Afnemer verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen van Track die het meest achterstallig zijn.

6.    Software

 1. Alle software en computerprogrammatuur behorende bij de geleverde zaken, blijft te allen tijde eigendom van Track. In het geval van een koopovereenkomst tussen Track en Afnemer, koopt Afnemer uitsluitend de eventuele media of hardware, maar nimmer de software en/of computerprogrammatuur die zich eventueel op deze media of hardware bevinden.
 2. Indien Afnemer de geleverde zaken in gebruik neemt, krijgt Afnemer de daarbij horende software en computerprogrammatuur in licentie. De bij de geleverde zaken gevoegde licentieovereenkomst is van toepassing.

7.    Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Track, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Afnemer tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Track toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Track Afnemer desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
 4. Tenzij Track een reservekopie van de programmatuur aan Afnemer ter beschikking stelt, mag Afnemer één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.

8.    Aansprakelijkheid; vrijwaring

 1. Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de productenaansprakelijkheid is Track niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst dan wel enige zaak en/of dienst, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Track en/of haar leidinggevenden. Partijen komen nadrukkelijk overeen dat zij artikel 7:21 BW uitsluiten.
 2. Track is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of bedrijfsstagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, winstderving, gemiste besparingen en rentederving), productiestoringen goodwill, schade aan of vervanging van apparatuur en bezittingen, kosten van het herstellen, opnieuw programmeren en reproduceren van programma’s en gegevens die deel uitmaken van of gebruikt worden in combinatie met het geleverde en enige inbreuk op de geheimhouding van gegevens die zijn opgeslagen in de betreffende zaak en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
 3. De totale aansprakelijkheid van Track voor directe schade zal nimmer meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Track ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering niet meer zou vigeren tot maximaal de kosten van de beschadigde of niet geleverde zaken.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a.    de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Track aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;
  b.    de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Track op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  c.    redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  d.    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 5. De totale aansprakelijkheid van Track  voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 400.000,-- (zegge: vierhonderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 6. Aansprakelijkstelling van Track dient onverwijld en deugdelijk, edoch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking van de beweerdelijke aansprakelijkheidsgrond, schriftelijk te geschieden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te bevatten, zodat Track in staat is adequaat te reageren.
 7. Track aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van Afnemer die het gevolg is van of samenhangt met misbruik of onjuist gebruik (door derden) van de programmatuur en overige zaken en/of communicatieverbindingen en/of overige faciliteiten waardoor handelingen (waaronder het sluiten van overeenkomsten) worden verricht, waarvoor Track geen of een andersluidende opdracht heeft gegeven.
 8. Track is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het herroepen en/of annuleren van handelingen (waaronder opdrachten en/of overeenkomsten) en het niet uitvoeren daarvan door Track en/of derden, tenzij zulks het gevolg is van opzet en/of grove schuld zijdens Track of haar leidinggevenden.
 9. Afnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Track op impliciete, noch op expliciete wijze overtredingen van de geldende wet- en regelgeving wil en zal bevorderen. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het te allen tijde de verantwoordelijkheid is van Afnemer en, indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, de klanten van Afnemer om op de hoogte te zijn en te blijven van alle geldende wet- en regelgeving, alsmede dat het geheel en uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid en plicht is van Afnemer en, indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, de klanten van Afnemer om die wet- en regelgeving na te leven. Afnemer zal Track in geen enkel geval aansprakelijk (doen) stellen, noch verantwoordelijk (doen) houden voor het ongeoorloofd, onwettig en/of illegaal gebruik van het geleverde, noch voor enig ander door Afnemer begane overtreding van de geldende wet- en regelgeving.
 10. Track vergoedt in geen enkel geval de eventuele in- en uitbouwkosten van de geleverde zaak, noch aan de Afnemer, noch aan de persoon of het bedrijf dat de zaak van Afnemer heeft gekocht of gekregen, ook niet indien in- en/of uitbouw het gevolg is van onder garantie vallende materiaal- en/of fabricagefouten. Afnemer is gehouden de geleverde zaken eerst te (laten) testen op juiste werking alvorens het in te (laten) bouwen.
 11. Na verloop van één jaar na het schade toebrengende feit vervalt elke aansprakelijkheid van Track voor zover Afnemer niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.    Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Track, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Track zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Afnemer aan Track is voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10.    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten tussen Track en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten, voor zover Afnemer niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Eventuele geschillen tussen Track en Afnemer zullen worden berecht door een competente rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, voor zover Afnemer niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bijlage: Elektronisch dataverkeer bij Algemene voorwaarden Track Technologies B.V.

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke algemene leveringsvoorwaarden van Track Technologies B.V. hierna  (“Track”) .

1.      E-mailberichten

 1. Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met de schriftelijke verklaring.
 2. Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van Track dwingend bewijs opleveren
 3. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

2.     Telecommunicatiefaciliteiten

 1. De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien Track zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal, indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, Track voor de daaruit voortvloeiende slechts schade aansprakelijk zijn (onverlet de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden) indien deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator.  

3.    Materialen en digitale informatie

 1. Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan de Afnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Afnemer aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Track zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Afnemer. Hetzelfde geldt voor Afnemer ter zake van materialen en digitale informatie van Track, voor zover niet anders werd overeengekomen.

4.    Gegevens en bestanden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Track geëxploiteerde websites en op alle diensten die via de het web door Track worden verleend en/of waarop de algemene voorwaarden van Track van toepassing zijn.
 2. Track behandelt de gegevens van Afnemer strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Track daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Track voldoet aan de toepasselijke privacyregelingen. Als Afnemer gegevens aan Track verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Afnemer een bestelling doet via een Track website registreert Track die bestellingen op naam. De gegevens van Afnemer worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Afnemer uit te voeren.
 3. Het bestand waarin de bestellingen van Afnemer zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan Afnemer persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij Afnemer via de website aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.
 4. Een aantal van de bestanden van Track, conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Track Technologies B.V.
 5. Track wijst Afnemer erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee Afnemer de Trackwebsites bezoekt wel op naam kunnen registeren.

5.     Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Als Afnemer Track een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via een Track website te publiceren, geeft Afnemer Track daarmee het recht dat bericht (inclusief de door Afnemer opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

6.    Veiligheid

 1. Gegevens die Afnemer opgeeft bij Track ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. De overige registratie en bestellingen worden niet beveiligd verstuurd.
 2. Track laat periodiek een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Track websites virusvrij zijn en blijven. Track kan echter de virusvrijheid van de websites niet garanderen.

7.     Informatie via de Track websites

 1. Informatie die Afnemer op de Track website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Track kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. Afnemer is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie. Informatie op de Track websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services     die via de websites worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.
 2. Indien Afnemer fouten op de Track websites aantreft, stelt Track op prijs indien Afnemer dat Track meldt.
 3. Indien de Track site links bevat naar websites van derden is van belang dat Track de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk uitkiest. Track kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

8.    Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Afnemer en Track komt tot stand wanneer Afnemer langs de elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van Track heeft ontvangen.

Bijlage: Garantiebepalingen bij Algemene Voorwaarden track technologies B.V.

1.    Dekking

 1. Track Technologies (hierna: Track) verleent de eindgebruiker tegen materiaal- en fabricagefouten van het door Track geleverde product en of dienst een garantie van twee jaar vanaf de datum van registratie door de koper daarvan op de website van Track dan wel indien de registratie niet beschikbaar is dan wel de datum van eerste aankoop voor de datum van registratie ligt, vanaf het moment van eerste aankoop van het door Track geleverde product en of dienst. De garantie/dekking geldt niet voor in- en uitbouw van de geleverde producten en voor hardware van andere producenten en nimmer voor software, zelfs als deze is meegeleverd of verkocht met Track hardware. Voorwaarde voor de garantie is dat het geleverde normaal is gebruikt en dat installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd. De garantie wordt daarnaast enkel verleend indien het door track geleverde product op het moment van aankoop nieuw en ongebruikt was.
 2. Deze garantiebepalingen maken deel uit van de algemene voorwaarden van Track.

2.    Uitsluitingen

 1. Deze garantie geldt uitdrukkelijk niet voor:
  (a)    veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag;
  (b)    schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud en/of montage;
  (c)    schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water, damp, vloeistof, ijs, ongeval, verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik of misbruik;
  (d)     schade door diensten verleend door een ander dan Track ;
  (e)     schade door aanpassingen dan wel modificaties die zijn verricht zonder schriftelijke toestemming van Track;
  (f)    niet geregistreerde producten.

3.     Inroepen van garantie

 1. Bij het inroepen van de garantie dienen bij Track  te worden aangeleverd: het product (of het gebrekkige onderdeel), de originele aankoopbon althans bescheiden waaruit de aankoop blijkt  en een schriftelijke beschrijving van het probleem.

4.      Exclusiviteit

 1. Deze garantievoorwaarden zijn exclusief van toepassing en komen in de plaats van alle eerdere mondelinge dan wel schriftelijke garanties. Iedere andere garantieregeling wordt uitgesloten, waaronder, zonder enige beperking, de garantie van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

5.      Aansprakelijkheid

 1. Track  is niet aansprakelijk voor directe, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit niet-naleving van deze garantiebepalingen. Track garandeert niet dat het geleverde onder deze garantie kan worden hersteld, dat programma’s of gegevens niet verloren gaan tijdens de herstelling of vervanging van het geleverde en in het kader van deze garantieregeling. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Track onder haar garantie ooit meer bedragen dan de kosten van de beschadigde of niet geleverde zaak.

6.     Afwijking overeenkomst

 1. Afwijking van deze garantiebepalingen is slechts mogelijk indien deze afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door de bevoegde vertegenwoordiger van Track .

Juli 2016

Home Algemene voorwaarden