Licentievoorwaarden

Softwarelicentie-overeenkomst alsmede gebruikersovereenkomst hardware Track Technologies B.V.

Lees deze softwarelicentie-overeenkomst (hierna ook: licentie) en gebruikersovereenkomst aandachtig door voordat u de programmatuur dan wel hardware van Track Technologies B.V. (hierna: “Track”) gebruikt. Door de programmatuur dan wel hardware van Track te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze licentie-, gebruikersovereenkomst alsmede de algemene voorwaarden van Track en haar bijlagen. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden van deze licentie en of gebruikersovereenkomst, dient u de hard- dan wel software van Track niet te downloaden, noch enig hardware product van Track in gebruik te nemen.

1.    Algemeen

  1. Op de terbeschikkingstelling van de programmatuur van Track en de gebruikersovereenkomst van Track alsmede iedere installatie en ieder gebruik van soft- en hardware van Track is deze licentie van toepassing.
  2. De software van Track wordt door Track aan u in licentie gegeven, niet doorverkocht, en is uitsluitend voor gebruik toegestaan onder de voorwaarden van deze licentie. Track behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend.
  3. Afnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Track op impliciete, noch op expliciete wijze overtredingen van de geldende wet- en regelgeving wil en zal bevorderen. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het te allen tijde de verantwoordelijkheid is van Afnemer en, indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, de klanten van Afnemer om op de hoogte te zijn en te blijven van alle geldende wet- en regelgeving, alsmede dat het geheel en uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid en plicht is van Afnemer en, indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, de klanten van Afnemer om die wet- en regelgeving na te leven. Afnemer zal Track in geen enkel geval aansprakelijk (doen) stellen, noch verantwoordelijke (doen) houden voor het ongeoorloofd, onwettig en/of illegaal gebruik van het geleverde, noch voor enig ander door Afnemer begane overtreding van de geldende wet- en regelgeving.
  4. De Track garantievoorwaarden, welke onderdeel uitmaken van de bijgevoegde algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle door Track geleverde zaken en diensten. De Track algemene voorwaarden zijn aan deze licentie/gebruikersovereenkomst gehecht.

2.    Upgrades

  1. De voorwaarden van deze licentie/ dit gebruiksrecht zijn ook van toepassing op alle upgrades van de software van Track die door Track worden geleverd ter vervanging van en/of als aanvulling op de oorspronkelijke software van Track. Het een en ander tenzij de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zullen zijn.

3.    Overdraagbaarheid

  1. Het gebruiksrecht/ de licentie is zonder schriftelijke toestemming van Track niet overdraagbaar. Het is u niet toegestaan de software te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
  2. Het is wel toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de software van Track ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat a) de overdracht betrekking heeft op de gehele software van Track en deze licentie; en b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van de software van Track behoudt; en c) de derde die de software van Track ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Buiten deze eenmalige overdracht is het niet toegestaan de software van Track over te dragen.
  3. Indien u door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, bent u naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf uw licentie-registratiedatum, onverminderd het recht van Track om de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op u te verhalen.

Bijlage Algemene Voorwaarden Track Technologies B.V.     

Deze softwarelicentieovereenkomst alsmede gebruikersovereenkomst hardware alsmede de algemene voorwaarden inclusief bijlagen van Track Technologies B.V. zijn tevens te raadplegen op www.tracktechnologies.nl.

Juni 2016

Home Licentievoorwaarden